Lưu trữ Danh mục: Báo cáo

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2023

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023: 2. Giải trình nguyên nhân LNST:

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023): 1. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023) 2. Giải […]

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2023

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023: 2. Giải trình nguyên nhân LNST:

Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính năm 2022 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính: 2. Giải trình nguyên nhân LNST: 3. Giải trình ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán:

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố toàn văn Báo cáo tài chính quý 2 và Giải trình thay đổi LNST  tại BCTC quý 2 năm 2022: Báo cáo tài chính quý 2: Giải trình thay đổi LNST:

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay