Lưu trữ Danh mục: Thông Tin Cổ Đông

Quyết định của HĐQT v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Phạm Văn Toàn – Tổng Giám đốc Công ty CPĐT Cảng Cái Lân

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân Thông báo Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Phạm Văn Toàn – Tổng Giám đốc:

Hướng dẫn cổ đông thay đổi và cập nhật thông tin cổ đông

Để thuận tiện cho Quý cổ đông trong việc thay đổi và cập nhật thông tin cổ đông. Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân hướng dẫn việc thay đổi và cập nhật thông tin cổ đông như sau: I. Cổ đông tải file Đề nghị thay đổi thông tin cổ đông (đính […]

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với các nội dung sau: 1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024: 2.Nghị quyết thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT: 3. Nghị quyết bầu […]

Thông báo và mẫu đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố Thông báo, Giấy mời và mẫu Đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 1. Thông báo v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024: 2. Giấy mời tham dự Đại […]

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2023

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023: 2. Giải trình nguyên nhân LNST:

Công bố công văn Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Công ty cổ phần cảng Cái Lân xin công bố công văn Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung sau: 1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023: 2. Nghị quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – […]

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay