1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Là công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, được thành lập theo giấy phép số 22.03.001113 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 02/11/2007.

Tên giao dịch quốc tế: Cai Lan Port investment Joint Stock Company

Tên viết tắt: CAILAN PORT INVEST., JSC

Trụ sở chính: Ô số 34 Lô LK2 – Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân – phường Bãi Cháy – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203. 3 512 866

Số Fax: 0203. 3 512 899

E-mail: info@cailanportinvest.com.vn

Website: Cailanportinvest.com.vn

Là một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp.

  1. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
 Tên ngành  Mã ngành
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
Bán buôn tổng hợp 4690
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221
Bốc xếp hàng hóa 5224
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ  khác liên quan đến vận tải 5229
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

III. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:

* Đại hội Đồng Cổ đông

* Hội đồng Quản trị : 05 thành viên

* Ban kiểm soát: 03 thành viên

* Thư ký: 01 thành viên

* Ban lãnh đạo công ty gồm:

          – 01 Tổng Giám đốc:

          – 01 Phó tổng giám đốc :

          – 01 Kế toán trưởng

Khối phòng ban trong Công ty: 03 Phòng ban nghiệp vụ

1-  Phòng Đầu tư – Kinh doanh

2-  Phòng Tài chính – Kế toán

3- Phòng Tổ chức – Hành chính

  1. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:

– Vốn điều lệ:  365.050.000.000 VNĐ tương ứng 36.505.000 cổ phần

* Trong đó cổ đông sáng lập là pháp nhân:

+ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:                            20.655.000 cổ phần

+ Cảng Quảng Ninh:                                                     3.062.779 cổ phần

+ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội:   1.800.000 cổ phần

+ Các cổ đông là thể nhân khác.

  1. CÔNG TY LIÊN DOANH, CÔNG TY CON
  2. Công ty liên doanh, liên kết:

Tên gọi: CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI LÂN

Tên giao dịch quốc tế: Cai Lan International Container Terminal Liability

Tên viết tắt: CICT

Trụ sở chính: Số 01 đường Cái Lân – phường Bãi Cháy – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203. 3 515 655

Số Fax: 0203. 3 515 656