Lưu trữ Danh mục: Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính năm 2022 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính: 2. Giải trình nguyên nhân LNST: 3. Giải trình ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán:

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay