Ngoài những thành quả trong công tác hoạch định chiến lược và xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn, CPI cũng đang gặt hái được những thành công nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để khắc phục khó khăn của tình hình suy thoái kinh tế và tìm ra hướng phát triển kinh doanh cho Công ty và từng bước phát triển hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics, chuẩn bị sẵn sàng Nhân – Vật – Lực nhằm nâng cao năng lực canh tranh cũng như hiệu quả khai thác các bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân ngay khi đưa vào khai thác.

Trong năm 2009 vừa qua CPI đã mở rộng quy mô, chiến lược marketing, khảo sát và tìm hiểu thị trường đối với một số lãnh vực đó là:

+ Dịch vụ xếp dỡ, bảo quản, đóng gói và giao nhận hàng hoá;

+ Dịch vụ lưu kho, bãi;

+ Dịch vụ khai thuê hải quan;

+ Vận tải, dịch vụ đại lý vận tải hàng hoá đường bộ;

+ Xuất nhập khẩu hàng hoá…

Với những nỗ lực không mệt mỏi, tận dụng mọi cơ hội vượt qua thách thức, CPI đã đạt được một số kết quả nhất định trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2008 và năm 2009 như sau:

1. Sản lượng

STT Chi tiêu Thực hiện Thực hiện Kế hoạch %
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2009 / Năm 2008
1 Sản lượng dịch vụ vận chuyển 2.685 tấn 125.068 tấn 140.000 tấn 4.658 %
2 Sản lượng dịch vụ bốc xếp 52.044 tấn 78.004 tấn 70.000 tấn 150 %
3 Sản lượng dịch vụ lưu kho, bãi 9.546 tấn 16.882 tấn 10.000 tấn 177 %

2. Doanh thu

STT Chi tiêu Thực hiện Thực hiện Kế hoạch %
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2009 / Năm 2008
1 Doanh thu bán hàng và vận chuyển 3.436 tr 16.216 tr 17.000 tr 4.658 %
2 Doanh thu hoạt động tài chính 12.986 tr 10.219 tr 4.000 tr 150 %
3 Doanh thu khác 30.650 tr 672 tr 640 tr 177 %

Sang năm 2010 mặc dù tình hình kinh tế thế giới có chút khởi sắc, tuy nhiên vẫn không thoát khởi hệ quả của sự tác động suy thoái của năm trước nhưng CPI vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thác thị trường và công tác marketing để tìm ra các nguồn hàng mới, những cơ hội kinh doanh mới. Kết quả của sự năng động tìm kiếm cơ hội và nắm bắt tình hình thị trường, đầu năm 2010 CPI mở thêm Văn phòng đại diện tại cửa khẩu Móng Cái phối hợp với công ty con là (CTS) để triển khai hoạt động kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất, đầu tư và khai thác Đội xe vận tải container Cái Lân.

 Với mục tiêu không ngừng đổi mới, không ngừng phát triển, Tập thể CPI không ngừng nghiên cứu thị trường, tiếp cận các khách hàng tiềm năng, tìm kiếm những cơ hội mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của doanh nghiệp.