Lưu trữ Danh mục: Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)

1. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán): 2. Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST BCTC năm 2023 so với năm 2022: 3. Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST BCTC năm 2023 trước và sau soát xét:

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2023

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023: 2. Giải trình nguyên nhân LNST:

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023): 1. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023) 2. Giải […]

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2023

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023: 2. Giải trình nguyên nhân LNST:

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay