Lưu trữ Danh mục: Tin tức nổi bật

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2023

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023: 2. Giải trình nguyên nhân LNST:

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2023

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023: 2. Giải trình nguyên nhân LNST:

Công bố công văn Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Công ty cổ phần cảng Cái Lân xin công bố công văn Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung sau: 1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023: 2. Nghị quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – […]

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông và bạn hàng gần xa Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau: 1. Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023: 2. Giấy mời dự […]

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay