LĩNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển

Dịch vụ kinh doanh khai thác cảng

Dịch vụ lưu kho bãi

Kinh doanh vận tải

Giao nhận hàng hóa

Đại lý tàu biển

Dịch vụ thủ tục hải quan

Xuất nhập khẩu hàng hóa

TIN TỨC NỔI BẬT

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2023
Thông báo đấu giá tài sản
Báo cáo tài chính năm 2022

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển

Dịch vụ kinh doanh khai thác cảng

Dịch vụ lưu kho bãi

Kinh doanh vận tải

Giao nhận hàng hóa

Đại lý tàu biển

Dịch vụ thủ tục hải quan

Xuất nhập khẩu hàng hóa

TIN TỨC NỔI BẬT

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2023

Đối tác