Lưu trữ Danh mục: Báo cáo khác

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023): 1. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023) 2. Giải […]

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2023

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023: 2. Giải trình nguyên nhân LNST:

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay