Lưu trữ Danh mục: Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)

1. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán): 2. Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST BCTC năm 2023 so với năm 2022: 3. Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST BCTC năm 2023 trước và sau soát xét:

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023): 1. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023) 2. Giải […]

Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính năm 2022 và Giải trình nguyên nhân LNST: 1. Báo cáo tài chính: 2. Giải trình nguyên nhân LNST: 3. Giải trình ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố toàn văn BCTC năm 2021 và Giải trình thay đổi LNST tại BCTC năm 2021: 1. Báo cáo tài chính năm 2021: 2. Giải trình thay đổi LNST tại BCTC năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân trân trọng toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 cụ thể như sau: Công văn giải trình chênh lệch kết quả Sản xuất kinh doanh trên BCTC: Công văn v/v Bổ sung số liệu […]

Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân trân trọng toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cụ thể như sau: Công văn giải trình chênh lệch kết quả Sản xuất kinh doanh trên BCTC:

Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã được soát xét

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến ngày 03/6/2019 cụ thể như sau:

Công văn giải trình kết quả trên Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn của Công văn giải trình chênh lệch kết quả SXKD trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, cụ thể như sau:

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay