I. Sơ đồ tổ chức:

 

II.Cơ cấu tổ chức:

  1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Là Tổ chức có thẩm quyền cao nhất của CPI có quyền bỏ phiếu bầu và bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

  1. Hội đồng quản trị (HĐQT)

Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị CPI có toàn quyền nhân danh CPI để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của CPI trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hàng năm; chỉ đạo và giám sát hoạt động của CPI thông qua Ban điều hành và các Hội đồng.

  1. Ban kiểm soát

Do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động của Công ty giám sát việc chấp hành chế độ hoạch toán, kế toán; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của CPI; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác, trung thực hợp pháp của Báo cáo tài chính của CPI.

  1. Tổng giám đốc

Là người được HĐQT trực tiếp giao nhiệm vụ, tự chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của CPI.

  1. Bộ máy giúp việc

Giúp việc cho Tổng giám đốc là Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ với đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động, nhiệt tình trong mọi công tác.

  1. Công ty con

 Là các đơn vị do CPI thành lập hoặc tham gia, liên doanh liên kết thành lập…