• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014
21-08-2014 06:56

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:Lễ kết nạp đảng viên mới của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân
21-08-2014 06:54

Sáng ngày 16/8/2014, Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thuộc Thành ủy Hạ Long đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 06 quần chúng ưu tú đang công tác tại Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) và Công ty TNHH Cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT). Lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định của Đảng.
Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2014
13-08-2014 08:09

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố bản Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 30/06/2014) với nội dung chi tiết như sau:Báo cáo Tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2014
13-08-2014 08:06

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố bản Báo cáo tài chính đã được soát xét (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 30/06/2014) với nội dung chi tiết như sau:Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
08-05-2014 16:42

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với nội dung chi tiết như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image