• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
  • Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
image
image
Bài viết mới

Báo cáo tài chính qui II năm 2017
20-07-2017 20:28

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố bản Báo cáo tài chính quí II năm 2017 cụ thể như sau:Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
20-07-2017 14:44

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố bản Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cụ thể như sau:Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch
20-07-2017 14:33

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số: 540/QĐ-SGDHN ngày 20 tháng 7 năm 2017 cụ thể như sau:Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch
20-07-2017 14:27

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo toàn văn bản Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân cụ thể như sau:Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017
06-07-2017 14:55

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin Công bố toàn văn bản Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017 cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image