• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Báo cáo tài chính giữa niên độ quí III năm 2015
22-10-2015 08:54

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể Quí cổ đông công ty và các quí khách hàng bản Báo cáo tài chính giữa niên độ quí III năm 2015 cụ thể như sau:Báo cáo tài chính bán niên 2015
14-08-2015 03:16

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể Quí cổ đông công ty và các quí khách hàng bản Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 cụ thể như sau:Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015
14-08-2015 03:06

CPI công bố số liệu tình hình tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 với các nội dung cụ thể như sau:Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2015
11-05-2015 03:31

Coongty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quí cổ đông Công ty và các bạn hàng gần xa bản Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2015 cụ thể như sauBáo cáo thường niên năm 2014
11-05-2015 03:30

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quí cổ đông và quý khách hàng của Công ty bản Báo cáo thường niên năm 2014 cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image