• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Báo cáo Tài chính hợp nhất quí I năm 2014
03-12-2014 01:33

Công ty Cổ phần Đầu tư xin công bố toàn văn Báo cáo Tài chính hợp nhất quí I năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:Báo cáo tài chính quí I năm 2014
03-12-2014 01:30

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính Quí I năm 2014 với những nội dung cụ thể như sau:Thông báo Nghị quyết HĐQT
02-12-2014 09:49

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố nội dung Nghị quyết số 08 của HĐQT công ty cụ thể như sau:Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm sổ lưu ký chứng khoán
02-12-2014 09:44

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố về việc chốt danh sách cổ đông để làm sổ lưu ký chứng khoán cụ thể như sau:Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ năm 2014
14-11-2014 03:52

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo tới  qúi cổ đông cùng toàn thể các quý khách hàng có nhu cầu quan tâm Bảng cân đối kế toàn hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Công ty chi tiết cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image