• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
28-04-2016 04:20

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 chi tiết như sau:Báo cáo tài chính qui I năm 2016
22-04-2016 07:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty bản Báo cáo tài chính quí I năm 2016 cụ thể như sau:Báo cáo phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016
19-04-2016 09:27

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố các bản báo cáo phục vụ cho ĐHĐCĐ TN năm 2016 cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.Báo cáo của Ban kiểm soát
19-04-2016 08:45


Báo cáo thường niên năm 2015
19-04-2016 08:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo thường niên năm 2015 cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image