• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
16-03-2015 07:52

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 chi tiết như sau:Hoàn thành đăng ký lưu ký chứng khoán
27-01-2015 07:12

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố tới toàn thể các cổ đông cùng các quí khách hàng. Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã thực hiện đăng ký thành công việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với nội dung chi tiết như sau:Báo cáo Tài chính hợp nhất quí I năm 2014
03-12-2014 01:33

Công ty Cổ phần Đầu tư xin công bố toàn văn Báo cáo Tài chính hợp nhất quí I năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:Báo cáo tài chính quí I năm 2014
03-12-2014 01:30

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính Quí I năm 2014 với những nội dung cụ thể như sau:Thông báo Nghị quyết HĐQT
02-12-2014 09:49

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố nội dung Nghị quyết số 08 của HĐQT công ty cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image