• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Báo cáo Tài chính quí III năm 2016
15-12-2016 05:00

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố Bản báo cáo tài chính giữa niên độ từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/9/2016 cụ thể như sau:Bộ luật dân sự 2015
15-12-2016 04:59

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin phổ biến toàn văn Bộ Luật Dân sự 2015 với nội dung chi tiết cụ thể như sau:Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016
29-07-2016 09:36

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016 cụ thể như sau:Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
28-04-2016 04:20

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 chi tiết như sau:Báo cáo tài chính qui I năm 2016
22-04-2016 07:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty bản Báo cáo tài chính quí I năm 2016 cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image