• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
  • Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
image
image
Bài viết mới

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 5 năm 2017
18-05-2017 04:25

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân trân trọng công bố tới toàn thể quý cổ đông bản Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2017 cụ thể như sau:Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
16-05-2017 09:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 chi tiết như sau:Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
13-05-2017 04:37

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty nội dung các Báo cáo sẽ được cung cấp đến Quí cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15 tháng 05 năm 2017 cụ thể như sau:

1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2014, kế hoạch năm 2017

3. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017Thông báo thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
08-05-2017 06:52

Do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chưa đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức vào ngày 08/5/2017. Ngày 03/5/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) đã tổ chức họp để thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ theo kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03/5/2017. Công ty CPI xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
08-05-2017 06:38

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Giấy thông báo mời họp.

2. Mẫu đăng ký tham dự đại hội.

3. Mẫu Giấy ủy quyền (đối với cổ đông là cá nhân)

 Lĩnh vực hoạt động chính

image