• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
08-05-2014 16:42

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với nội dung chi tiết như sau:Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
08-05-2014 16:41

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với nội dung chi tiết như sau:Báo cáo tình hoạt động của HĐQT năm 2013 Kế hoạch năm 2014
07-05-2014 11:47

Công ty Cổ phần Đầu tư trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 cụ thể như sau:Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 Kế hoạch năm 2014
07-05-2014 11:47

Công ty Cổ phần Đầu tư trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2013 cụ thể như sau:Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
07-05-2014 11:47

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image