• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009
28-03-2014 11:27

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2009 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010
28-03-2014 11:27

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2010 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011
28-03-2014 11:27

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2011 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
28-03-2014 11:27

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2012 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
28-03-2014 11:26

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2012 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image