Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Chương trình Đại hội:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 – Kế hoạch SXKD năm 2021:

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Báo cáo của BKS:

Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 – Kế hoạch SXKD năm 2021:

Dự thảo Điều lệ công ty:

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Tờ trình và Dự thảo sửa đổi quy chế HĐ của HĐQT:

Tờ trình, Báo cáo, Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thẻ biểu quyêt:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *