Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

  1. Chương trình nghị sự:
  2. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
  3. Tờ trình thông qua danh sách ban thư ký ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
  4. Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:
  5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:
  6. Thông tin ứng viên thứ 1:
  7. Thông tin ứng viên thứ 2:
  8. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay