Hồ sơ chính thức phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân công bố Bộ hồ sơ phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 27/6/2020 cụ thể như sau:

  1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, Kế hoạch năm 2020:
  2. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc của ĐHCĐ TN năm 2020:
  3. Tờ trình thông qua Danh sách Ban Thư ký ĐH:
  4. Tờ trình thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu ĐH:
  5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐH:
  6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:
  7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch năm 2020:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay