• Vietnam's Sea port
  • The North's Sea port of Vietnam
  • Parameter of CaiLan stream
  • Team road Transport
  • Cailan Port 9 Berths Project Overall
  • Cai Lan Berths number 2, 3 & 4
  • The signing ceremony of cooperation agreement
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
  • Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
image
image
Bài viết mới

Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017
22-01-2018 12:40

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 cụ thể như sau: (Chi tiết theo file đính kèmBáo cáo tài chính quý IV năm 2017
22-01-2018 12:35

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quý cổ đông và các đối tác, khách hàng bản Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 cụ thể như sau (Chi tiết theo file đính kèm)Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân
30-11-2017 14:21

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể cổ đông của Công ty, toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (bản sửa đổi lần 4) ban hành ngày 28/9/2017. Bản Điều lệ này được thay thế cho bản Điều lệ Công ty đã được sửa đổi lần 3 ngày 22/4/2016 với nội dung cụ thể như sau:Báo cáo tài chính quí III năm 2017
20-10-2017 15:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính quí III năm 2017 cụ thể như sau:Công văn giải trình kết quả SXKD quí III năm 2016 và 2017
20-10-2017 15:40

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn Công văn giải trình kết quả Sản xuất kinh doanh lỗ quí III năm 2016 và kết quả lãi quí III năm 2017 cụ thể như sau:Main operation

image