• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
  • Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
image
image
Bài viết mới

Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty
13-09-2017 11:34

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố tới toàn thể cổ đông và các khách hàng gần xa toàn văn bản Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cụ thể như sau:Thông báo điều chỉnh thông tin
12-09-2017 08:08

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Thông báo điều chỉnh thông tin trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 cụ thể như sau:Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến hết 30/6/2017
01-09-2017 17:22

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 cụ thể như sau:Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4
28-08-2017 11:55

Công ty Cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố thông tin đến toàn thể quý cổ đông và các bạn hàng gần xa bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 8 năm 2017 cụ thể như sau:Công văn giải trình nguyên nhân về việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và biện pháp khắc phục
28-07-2017 17:27

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo toàn văn Công văn giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục về việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch cụ thể như sauLĩnh vực hoạt động chính

image