image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
14-04-2011 17:23

Để báo cáo và thông qua tình hình thu xếp tài chính triển khai Dự án bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân, thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân với các bên liên quan đồng thời thông qua chủ trương tiếp nhận và khai thác khu đất 2,5ha hậu phương bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để buổi họp Đại hội đồng cổ đông thành công và đạt kết quả cao, xin Quý cổ đông tham khảo các nội dung và thủ tục đăng ký và thông tin nội dung Đại hội  tại đây:

Để nhận thư mời đề nghị quý cổ đông có thể trực tiếp nhận tại đây

1. Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 09 tháng 11 năm 2010

2. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân , Bãi Cháy, tp Hạ Long, Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân và người đại diện được Cổ đông uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 16h30 ngày 22 tháng 10 năm 2010.

4. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo tình hình thu xếp tài chính triển khai dự án bến 2,3,4 cảng Cái Lân;

- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch của Công ty với bên có liên quan;

- Thông qua chủ trương tiếp nhận và khai thác khu đất 2,5ha hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội theo mẫu giấy đăng ký dự họp, Giấy uỷ quyền, .v.v... từ ngày 28 tháng 10 năm 2010.

Chương trình Đại hội bao gồm:

THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI TRÌNH BÀY
I. Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu   
08h00 - 08h30 1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông Ban tổ chức
1.2  Kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông
II. Khai mạc Đại hội   
08h30 - 08h40 2.1 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội Ban tổ chức
2.2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đai hội
2.3 Giới thiệu và mời Chủ toạ lên điều hành đại hội
2.4 Thông qua chương trình Đại Hội  Chủ toạ điều hành
2.5 Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại Hội"
2.6 Chủ toạ Đại hội giới thiệu nhân sự ban thư ký (2 người) Ban Kiểm phiếu (3 người) trình Đại hội thông qua
III. Báo cáo và xin ý kiến Đại hội   
08h40 - 09h30 3.1 Báo cáo tình hình thu xếp tài chính triển khai Dự án bến 2,3,4 Cảng Cái Lân và nội dung giao dịch của Công ty với các bên có liên quan Chủ toạ
3.2 Thông qua chủ trương tiếp nhận và đầu tư dự án kho bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân tại Cái Lân, Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh Tổng giám đốc
3.3 Đại hội thảo luận các vấn đề đưa ra trong Đại hội Chủ toạ điều hành
3.4 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung đã đưa ra trong đại hội Ban kiểm phiếu
09h30 - 09h45 3.5 Giải lao  
IV. Công bố kế quả kiểm phiếu   
09h45-09h50 4.1 Ban kiểm phiếu công bố kế quả kiểm phiếu biểu quyết Ban kiểm phiếu
II. Kết thúc Đại hội   
09h50 - 10h00 5.1 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Chủ toạ
5.2 Thông qua Biên bản Đại hội Thư ký
5.3 Tuyên bố bế mạc Đại hội Chủ toạ
THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI TRÌNH BÀY
I. Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu      
08h00 - 08h30 1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông Ban tổ chức
1.2  Kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông
I. Khai mạc Đại hội      
08h30 - 08h40 2.1 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội Ban tổ chức
2.2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đai hội
2.3 Giới thiệu và mời Chủ toạ lên điều hành đại hội
2.4 Thông qua chương trình Đại Hội  Chủ toạ điều hành
2.5 Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại Hội"
2.6 Chủ toạ Đại hội giới thiệu nhân sự ban thư ký (2 người) Ban Kiểm phiếu (3 người) trình Đại hội thông qua
III. Báo cáo và xin ý kiến Đại hội      
08h40 - 09h30 3.1 Báo cáo tình hình thu xếp tài chính triển khai Dự án bến 2,3,4 Cảng Cái Lân và nội dung giao dịch của Công ty với các bên có liên quan Chủ toạ
3.2 Thông qua chủ trương tiếp nhận và đầu tư dự án kho bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân tại Cái Lân, Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh Tổng giám đốc
3.3 Đại hội thảo luận các vấn đề đưa ra trong Đại hội Chủ toạ điều hành
3.4 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung đã đưa ra trong đại hội Ban kiểm phiếu
09h30 - 09h45 3.5 Giải lao  
IV. Công bố kế quả kiểm phiếu      
09h45-09h50 4.1 Ban kiểm phiếu công bố kế quả kiểm phiếu biểu quyết Ban kiểm phiếu
II. Kết thúc Đại hội      
09h50 - 10h00 5.1 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Chủ toạ
5.2 Thông qua Biên bản Đại hội Thư ký
5.3 Tuyên bố bế mạc Đại hội Chủ toạTin/bài khác:
image