image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
07-04-2016 06:57

1. Giấy mời họp.

2. Mẫu đăng ký tham dự đại hội.

3. Giấy ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức).

4. Giấy ủy quyền (đối với cổ đông là cá nhân)
Tin/bài khác:
image