image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân
30-11-2017 14:21

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể cổ đông của Công ty, toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (bản sửa đổi lần 4) ban hành ngày 28/9/2017. Bản Điều lệ này được thay thế cho bản Điều lệ Công ty đã được sửa đổi lần 3 ngày 22/4/2016 với nội dung cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image