image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Thông báo điều chỉnh thông tin
12-09-2017 08:08

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Thông báo điều chỉnh thông tin trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image