image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012
18-04-2012 16:22

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân ngày 27 tháng 03 năm 2012 đã thành công tốt đẹp.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân  và căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã thông qua nghị Quyết đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012, báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2011 với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,88%

2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,88%

3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,88%

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua thù lao và chi phí hoạt động thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2012 với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,88%

5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 căn cứ danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành hàng năm với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,88%

6. Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là Bà Trần Thị Kiều Oanh - chức vụ hiện tại là Trưởng phòng Lao động tiền lương - Ban tổ chức tiền lương - Tổng công ty Hàng hải ViệtN am với tỷ lệ phiếu bầu là 100%

7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 35% do HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,84%

8. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua  việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư và xử lý các vấn đề phát sinh của phương án chào bán cổ phần riêng lẻ như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của HĐQT với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,80%.

(Quý cổ đông có thể xem chi tiết nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012 tại đây)
Tin/bài khác:
image