image
image
image
Tin tức – Sự kiệnĐiều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân
30-11-2017 14:21

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể cổ đông của Công ty, toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (bản sửa đổi lần 4) ban hành ngày 28/9/2017. Bản Điều lệ này được thay thế cho bản Điều lệ Công ty đã được sửa đổi lần 3 ngày 22/4/2016 với nội dung cụ thể như sau:

Công văn giải trình kết quả SXKD quí III năm 2016 và 2017
20-10-2017 15:40

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn Công văn giải trình kết quả Sản xuất kinh doanh lỗ quí III năm 2016 và kết quả lãi quí III năm 2017 cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính quí III năm 2017
20-10-2017 15:35

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính quí III năm 2017 cụ thể như sau:

Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty
13-09-2017 11:34

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố tới toàn thể cổ đông và các khách hàng gần xa toàn văn bản Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cụ thể như sau:

Thông báo điều chỉnh thông tin
12-09-2017 08:08

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Thông báo điều chỉnh thông tin trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 cụ thể như sau:

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4
28-08-2017 11:55

Công ty Cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố thông tin đến toàn thể quý cổ đông và các bạn hàng gần xa bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 8 năm 2017 cụ thể như sau:

Công văn giải trình nguyên nhân về việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và biện pháp khắc phục
28-07-2017 17:27

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo toàn văn Công văn giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục về việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch cụ thể như sau

Công bố về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty
28-07-2017 17:22

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cụ thể như sau:

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
20-07-2017 14:44

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố bản Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cụ thể như sau:

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch
20-07-2017 14:33

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số: 540/QĐ-SGDHN ngày 20 tháng 7 năm 2017 cụ thể như sau:

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch
20-07-2017 14:27

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo toàn văn bản Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân cụ thể như sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 5 năm 2017
18-05-2017 04:25

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân trân trọng công bố tới toàn thể quý cổ đông bản Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2017 cụ thể như sau:

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
16-05-2017 09:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 chi tiết như sau:

Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
13-05-2017 04:37

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty nội dung các Báo cáo sẽ được cung cấp đến Quí cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15 tháng 05 năm 2017 cụ thể như sau:

1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2014, kế hoạch năm 2017

3. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
08-05-2017 06:52

Do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chưa đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức vào ngày 08/5/2017. Ngày 03/5/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) đã tổ chức họp để thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ theo kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03/5/2017. Công ty CPI xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
08-05-2017 06:38

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Giấy thông báo mời họp.

2. Mẫu đăng ký tham dự đại hội.

3. Mẫu Giấy ủy quyền (đối với cổ đông là cá nhân)

 

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
28-04-2017 10:06

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố tới toàn thể quý cổ đông bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau:

Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
27-04-2017 08:32

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Giấy mời họp.

2. Mẫu đăng ký tham dự đại hội.

3. Mẫu Giấy ủy quyền (đối với cổ đông là cá nhân)

Đăng ký quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
17-04-2017 06:46

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của công ty và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quan tâm bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân năm 2017. Chi tiết cụ thể như sau:

Bộ luật dân sự 2015
15-12-2016 04:59

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin phổ biến toàn văn Bộ Luật Dân sự 2015 với nội dung chi tiết cụ thể như sau:

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
28-04-2016 04:20

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 chi tiết như sau:

Bản Điều lệ dự thảo sửa đổi theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
15-04-2016 01:41

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Bộ luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cụ thể như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
07-04-2016 06:57

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
27-03-2016 04:51

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2015 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:

Đăng ký quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
23-03-2016 07:40

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của công ty và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quan tâm bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân năm 2016. Chi tiết cụ thể như sau:

Đăng ký quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
07-04-2015 00:52

Công ty xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
07-04-2015 00:56

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 chi tiết như sau:

Hoàn thành đăng ký lưu ký chứng khoán
27-01-2015 07:12

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố tới toàn thể các cổ đông cùng các quí khách hàng. Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã thực hiện đăng ký thành công việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với nội dung chi tiết như sau:

Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm sổ lưu ký chứng khoán
02-12-2014 09:44

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố về việc chốt danh sách cổ đông để làm sổ lưu ký chứng khoán cụ thể như sau:

Thông báo Nghị quyết HĐQT
02-12-2014 09:49

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố nội dung Nghị quyết số 08 của HĐQT công ty cụ thể như sau:

Lễ kết nạp đảng viên mới của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân
27-10-2014 03:24

Sáng ngày 16/8/2014, Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thuộc Thành ủy Hạ Long đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 06 quần chúng ưu tú đang công tác tại Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) và Công ty TNHH Cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT). Lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định của Đảng.


Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014
27-10-2014 03:24

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:

Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
27-10-2014 03:22

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
08-05-2014 16:42

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với nội dung chi tiết như sau:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
08-05-2014 16:41

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với nội dung chi tiết như sau:

Báo cáo tình hoạt động của HĐQT năm 2013 Kế hoạch năm 2014
07-05-2014 11:47

Công ty Cổ phần Đầu tư trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 cụ thể như sau:

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 Kế hoạch năm 2014
07-05-2014 11:47

Công ty Cổ phần Đầu tư trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2013 cụ thể như sau:

Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện trên Giấy đăng ký kinh doanh
07-05-2014 11:41

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố thay đổi thông tin người đại diện theo pháp l;uật của Công ty cụ thể như sau:

1. Bản công bố thông tin lên UB CK Nhà nước

2. Thông tin giấy phép đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 3)

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty
07-05-2014 11:41

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty cụ thể như sau:

1. Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Dương - Nguyên Tổng giám đốc Công ty

2. Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Toàn lên giữ chức Tổng giám đốc Công ty

3. Quyết định bổ nhiệm ông Trần Nam Trung giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty

Tuyển dụng nhân viên lái xe Container
07-05-2014 11:41
Kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
07-05-2014 11:40

Ngày 24 tháng 04 năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung:

Quy trình đóng hàng xi măng vào container
10-04-2013 15:41

Giới thiệu quy trình đóng xi măng vào container với Video Clip sau:

Thông báo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
12-10-2012 09:38

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin Thông báo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 35% với nội dung cụ thể như sau:

1.Nghị Quyết của Hội đồng quản trị.

2.Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

Cảng Cái Lân đi vào khai thác
14-09-2012 16:16

Sau một thời gian triển khai Dự án đầu tư xây dựng và khai thác bến 2,3,4 cảng Cái Lân với tổng số vốn đầu tư của dự án là 155,3 triệu USD đã từng bước hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng cầu cảng. Đầu tháng 8 năm 2012,  Cục Hàng Hải Việt Nam đã chính thức cấp giấy phép cho 397m cầu tàu bến số 3, 4 được đưa vào sử dụng với trọng tải tàu có thể tiếp nhận là 3.000 Teus đối với hàng Container và 50.000 DWT đối với hàng rời.

Công bố thông tin
01-08-2012 15:55

04 cẩu giàn mép bến loại siêu lớn đã về đến cảng Cái Lân
14-09-2012 16:15

Sáng ngày 15-5, tàu chuyên dụng Zhenhua 21 của Công ty Thiết bị Cảng Zhenhua (ZPMC), Thượng Hải, Trung Quốc chở 4 cẩu giàn Post Panamax đã chính thức cập cầu cảng số 4 thuộc dự án xây dựng các bến số 2,3 và 4 cảng Cái Lân.

 

 Theo kế hoạch 4 giàn cẩu Post Panamax loại siêu lớn trên sẽ được đưa lên chiếc đầu tiên vào ngày 16 tháng 05 Ngày 30-5 sẽ hoàn tất vận chuyển cả 04 giàn cẩu lên bờ và tiến hành chạy thử.

Thông tin về chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư
16-05-2012 10:01

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo đến toàn bộ Quý cổ đông của Công ty Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ và Tài liệu cung cấp thông tin về chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của CPI:

2. Tài liệu cung cấp thông tin:

Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
12-10-2012 09:18

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 35% với nội dung cụ thể như sau:

1. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông thông qua phương án:

2. Phương án:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012
18-04-2012 16:22

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân ngày 27 tháng 03 năm 2012 đã thành công tốt đẹp.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân  và căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã thông qua nghị Quyết đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

 

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2012
18-04-2012 16:18

Ngày 27 tháng 03 năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung chính như Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012; kế hoạch huy động vốn năm 2012; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2011 và kế hoạch năm 2012 cùng các nội dung khác.

(Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại đây)

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần (Đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng 35% vốn điều lệ)
26-03-2012 12:11

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố danh sách các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần nhằm tăng 35% vốn điều lệ cụ thể như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012
02-04-2012 15:13

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 như sau:

Báo cáo của ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
24-03-2012 11:44

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo của ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
24-03-2012 11:10

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty về Chương trình và thời lượng của các tiểu mục thực hiện trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Lô hàng thiết bị đầu tiên của dự án phát triển bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân chính thức được nhập khẩu
24-03-2012 09:47

Ngày 5/11/2011 lô hàng thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc dự án phát triển kinh doanh bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân được nhập trong chuyến hàng đầu tiên gồm 02 chiếc Reach Stacker đã hoàn thành thủ tục thông quan sẵn sàng đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
19-03-2012 14:04

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quý cổ đông kết quả của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của công ty diễn ra ngày 27 tháng 04 năm 2011 tại hội trường Yên Tử 1 - Khách sạn Novotel Hạ Long Bay - Quảng Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
14-09-2012 14:02

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty về Chương trình và thời lượng của các tiểu mục thực hiện trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
16-03-2012 10:13

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Lễ ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân
02-12-2010 16:59

Ngày 20/11 vừa qua Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân đã thực hiện lễ ký kết hợp đồng gói thầu đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân với nhà thầu Halla - HMIC.

Cập nhật thông tin về dự án đầu tư xây dựng, khai thác Cảng container quốc tế Cái lân
12-11-2010 10:12

 I. Thông tin dự án
   1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng Container quốc tế Cái Lân.
   2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH cảng container quốc tế Cái Lân ( Là liên doanh giữa công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) với công ty SSA-HVN của Mỹ ).
   3. Đơn vị lập thiết kế cơ sở: Công ty Berger/ABAM Engineers Inc. (Mỹ)
   4. Đơn vị rà soát dự án:  Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển (Portcoast)
   5. Hình thức, quy mô đầu tư:  Đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình bến 2,3,4 cảng Cái Lân với trang thiết bị đồng bộ để tiếp nhận tầu Container sức chở đến 3.000 TEUs và tàu hàng rời trọng tải đến 50.000 DWT.
      a. Tổng mức đầu tư      : 155.300.000 USD

      b. Nguồn vốn đầu tư:

        - Vốn chủ sở hữu    :   54.355.000 USD
              + CPI               :   27.721.050 USD
              + SSAHVN      :   26.633.950 USD
        - Vốn vay                : 100.945.000 USD
   6. Quy mô 03 bến, Công suất thiết kế, khai thác
- Chiều dài 03 bến            : 594m
- Chiều sâu trước bến            : -13m (HĐ)
- luồng tuyến khai thác        : -10m (HĐ)
- Bề rộng tuyến luồng         : 130m (HĐ)
- khả năng thông qua của cảng    : Công suất thiết kế tối đa đạt 1.000.000 TEUs

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu kho, bãi hậu phương bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân
08-11-2010 09:36

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân thực hiện dự án  đầu tư trên khu đất 23.668,2m2

Thông tin về dự án:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển (Portcoast)

4. Chủ nhiệm lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – ký thuật biển (Portcoast)

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng khu kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân, khu văn phòng làm việc nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hàng hoá thông qua các cầu bến 2,3,4 cảng Cái Lân và được chia ra làm 02 giai đoạn:

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Cảng container quốc tế Cái Lân
06-11-2010 12:09

Cảng container quốc tế Cái Lân do Công ty cổ phần đầu tư Cảng lân Lân (CPI) và SSA HVN liên doanh làm chủ đầu tư xây dựng và khai thác.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Công ty tư vấn hàng hải Drewry - một đơn vị tư vấn có uy tín về lĩnh vực hàng hải nghiên cứu và phân tích rất chi tiết về thị trường công ten nơ miền Bắc Việt Nam thì:

“Dự án xây dựng cảng Công ten nơ quốc tế Cái Lân gồm các cầu bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân được thực hiện tại Miền Bắc Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 170 km từ phía đông và cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 175 km về phía Nam.

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
25-04-2011 17:06

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h30’ Thứ năm, ngày 22 tháng 04 năm 2010

 2. Địa điểm: Hội trường Yên Tử - Khách sạn Novotel - Đường Hạ long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Cảng Công ten nơ nước sâu mới ở miền Bắc Việt Nam - CICT đã được Bảo đảm tài chính và sẵn sàng khởi công xây dựng.
04-11-2010 13:57

Công ty TNHH Cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân ("CICT") (Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh) đã ký kết các Hợp đồng vay vốn với một liên danh tập tài chính quốc tế bao gồm các ngân hàng IFC, FMO, PROPARCO và ICF Debt Pool nhằm bảo đảm nguồn tài chính trị giá 100.000.000 USD cho dự án xây dựng và khai thác bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân. Hợp đồng vay vốn này cho phép CICT ngay lập tức tiến hành khởi công xây dựng các bến container số 2, 3, 4 tại cảng nước sâu Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa cho khu vực thủ đô Hà Nội và các khu vực khác ở miền Bắc Việt Nam.

Cập nhật thông tin Dự án đầu tư xây dựng cảng container quốc tế Cái Lân
04-11-2010 13:44
Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2010
05-11-2010 08:29

Công ty Cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty  về việc bầu lại chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 :

 
Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
14-04-2011 17:23

Để báo cáo và thông qua tình hình thu xếp tài chính triển khai Dự án bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân, thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân với các bên liên quan đồng thời thông qua chủ trương tiếp nhận và khai thác khu đất 2,5ha hậu phương bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
05-11-2010 08:27
Chương trình Đại hội cổ đông
23-03-2012 15:10

Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo tới Quý cổ đông của công ty về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

image