image
image
image
Báo cáo khác

Báo cáo phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016
19-04-2016 09:27

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố các bản báo cáo phục vụ cho ĐHĐCĐ TN năm 2016 cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

 
Tin/bài khác:
image