image
image
image
Báo cáo khác

Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017
22-01-2018 12:40

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 cụ thể như sau: (Chi tiết theo file đính kèm
Tin/bài khác:
image