image
image
image
Báo cáo khác

Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013
17-04-2013 17:13

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 như sau:

- Báo cáo tổng kết kế hoạch SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013

- Biểu các chỉ tiêu tài chính năm 2012 và kế hoạch năm 2013
Tin/bài khác:
image