image
image
image
Báo cáo khác

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.
26-10-2012 11:56

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ với các nội dung cụ thể sau:

  1. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ;
  2. Thông báo ghi tăng sở hữu cổ phần cho cổ đông;Tin/bài khác:
image