image
image
image
Other reportCông văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017
22-01-2018 12:40

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 cụ thể như sau: (Chi tiết theo file đính kèm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
22-01-2018 12:35

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quý cổ đông và các đối tác, khách hàng bản Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 cụ thể như sau (Chi tiết theo file đính kèm)

Báo cáo tài chính quí III năm 2017
20-10-2017 15:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính quí III năm 2017 cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính qui II năm 2017
20-07-2017 20:28

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố bản Báo cáo tài chính quí II năm 2017 cụ thể như sau:

Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017
06-07-2017 14:55

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin Công bố toàn văn bản Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017 cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính qui IV năm 2016
02-06-2017 18:24

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn bản Báo cáo Tài chính quí IV năm 2016 cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính qui I năm 2017
21-04-2017 04:32

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông công ty Bản Báo cáo Tài chính quí I năm 2017 cụ thể như sau:

Báo cáo Tài chính quí III năm 2016
15-12-2016 05:00

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố Bản báo cáo tài chính giữa niên độ từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/9/2016 cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính qui I năm 2016
22-04-2016 07:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty bản Báo cáo tài chính quí I năm 2016 cụ thể như sau:

Báo cáo của Ban kiểm soát
19-04-2016 08:45
Báo cáo phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016
19-04-2016 09:27

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố các bản báo cáo phục vụ cho ĐHĐCĐ TN năm 2016 cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty
12-04-2016 02:09

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 cụ thể như sau:

Bao cao tai chinh giua nien do qui III nam 2015
22-10-2015 08:54

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể Quí cổ đông công ty và các quí khách hàng bản Báo cáo tài chính giữa niên độ quí III năm 2015 cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính bán niên 2015
14-08-2015 03:16

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể Quí cổ đông công ty và các quí khách hàng bản Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính quí I năm 2015
27-04-2015 09:53

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể Quí cổ đông công ty và các quí khách hàng bản Báo cáo tài chính quí I năm 2015 cụ thể như sau:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ năm 2014
14-11-2014 03:52

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo tới  qúi cổ đông cùng toàn thể các quý khách hàng có nhu cầu quan tâm Bảng cân đối kế toàn hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Công ty chi tiết cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III năm 2014
30-10-2014 09:41

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông và các khách hàng Bản báo cáo Tài chính giữa niên độ quý III năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2014
13-08-2014 08:09

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố bản Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 30/06/2014) với nội dung chi tiết như sau:

Báo cáo Tài chính hợp nhất quí I năm 2014
03-12-2014 01:33

Công ty Cổ phần Đầu tư xin công bố toàn văn Báo cáo Tài chính hợp nhất quí I năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính quí I năm 2014
03-12-2014 01:30

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tài chính Quí I năm 2014 với những nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo Tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2014
13-08-2014 08:06

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố bản Báo cáo tài chính đã được soát xét (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 30/06/2014) với nội dung chi tiết như sau:

Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
27-10-2014 03:35

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:


07-05-2014 11:47

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:


29-04-2014 17:15

05-11-2013 09:44

29-10-2013 08:48

14-08-2013 17:32

26-07-2013 15:27

05-11-2013 09:41

15-05-2013 16:27

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố báo cáo cân đối kế toán giữa niên độ quý I năm 2013 như sau:

Results os 2012 business report and 2013 Bussiness plan
17-04-2013 17:13

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013.


30-10-2012 11:49

26-10-2012 11:56

29-10-2013 08:46
financial statements for accounting period from 01/01/2012 to 30/06/2012
16-08-2012 16:28

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 như sau:

Results report of Chairman Board in 2011 and 2012 oriental activities
06-04-2012 17:22

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 như sau:

Results of 2011 business report and 2012 Bussiness plan
06-04-2012 17:19

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

image