image
image
image
Dịch vụ kinh doanh khai thác cảng

Ngoài những thành quả trong công tác hoạch định chiến lược và xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn, CPI cũng đang gặt hái được những thành công nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để khắc phục khó khăn của tình hình suy thoái kinh tế và tìm ra hướng phát triển kinh doanh cho Công ty và từng bước phát triển hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics, chuẩn bị sẵn sàng Nhân - Vật - Lực nhằm nâng cao năng lực canh tranh cũng như hiệu quả khai thác các bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân ngay khi đưa vào khai thác.

Trong năm 2009 vừa qua CPI đã mở rộng quy mô, chiến lược marketing, khảo sát và tìm hiểu thị trường đối với một số lãnh vực đó là:

+ Dịch vụ xếp dỡ, bảo quản, đóng gói và giao nhận hàng hoá;  

+ Dịch vụ lưu kho, bãi;

+ Dịch vụ khai thuê hải quan;

+ Vận tải, dịch vụ đại lý vận tải hàng hoá đường bộ;

+ Xuất nhập khẩu hàng hoá...

Với những nỗ lực không mệt mỏi, tận dụng mọi cơ hội vượt qua thách thức, CPI đã đạt được một số kết quả nhất định trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2008 và năm 2009 như sau:

1. Sản lượng

 

STT         Chỉ tiêu             Thực hiện    Thực hiện       Kế hoạch                 %

                                         năm 2008   năm 2009     năm 2010        2009 / 2008

   1    Sản lượng dịch vụ      2.685 tấn     125.068 tấn     140.000 tấn      4.658 %

         vận chuyển

   2    Sản lượng dịch vụ    52.044 tấn       78.004 tấn     70.000 tấn          150 %

         bốc xếp

   3    Sản lượng dịch vụ     9.546 tấn        16.882 tấn     10.000 tấn         177 %

        lưu kho, bãi

 

2. Doanh thu

 

STT         Chỉ tiêu                Thực hiện    Thực hiện       Kế hoạch            %

                                            năm 2008   năm 2009     năm 2010   2009 / 2008

   1    Doanh thu bán hàng         3.436 tr      16.216 tr     17.000 tr        4.658 %

         và vận chuyển

   2    Doanh thu hoạt động      12.986 tr      10.219 tr       4.000 tr          150 %

         tài chính

   3    Doanh thu khác             30.650 tr          672 tr          640 tr            177 %

 

Sang năm 2010 mặc dù tình hình kinh tế thế giới có chút khởi sắc, tuy nhiên vẫn không thoát khởi hệ quả của sự tác động suy thoái của năm trước nhưng CPI vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thác thị trường và công tác marketing để tìm ra các nguồn hàng mới, những cơ hội kinh doanh mới. Kết quả của sự năng động tìm kiếm cơ hội và nắm bắt tình hình thị trường, đầu năm 2010 CPI mở thêm Văn phòng đại diện tại cửa khẩu Móng Cái phối hợp với công ty con là (CTS) để triển khai hoạt động kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất, đầu tư và khai thác Đội xe vận tải container Cái Lân.

 Với mục tiêu không ngừng đổi mới, không ngừng phát triển, Tập thể CPI không ngừng nghiên cứu thị trường, tiếp cận các khách hàng tiềm năng, tìm kiếm những cơ hội mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của doanh nghiệp.

image