image
image
image
Thông tin cổ đông

Nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2010
24-03-2012 09:44

Ngày 22 tháng 4 năm 2010 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2010 tại: Hội trường Yên Tử - Khách sạn Novotel - Đường Hạ long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Nội dung thảo luận tại Đại hội bao gồm:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 và Kế hoạch hoạt động năm 2010

3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Tin/bài khác:
image