image
image
image
Thông tin cổ đông

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
23-04-2016 03:52

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 chi tiết như sau:
Tin/bài khác:
image