image
image
image
Thông tin cổ đông

Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
05-04-2016 08:59

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thông báo mời họp.

2. Giấy mời họp.

3. Mẫu đăng ký tham dự đại hội.

4. Giấy ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức).

5. Giấy ủy quyền (đối với cổ đông là cá nhân)

 
Tin/bài khác:
image