image
image
image
Thông tin cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
01-06-2015 09:14

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quí cổ đông và khách hàng gần xa của Công ty toàn văn nội Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image