image
image
image
Thông tin cổ đông

Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
07-05-2015 08:26

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty nội dung các Báo cáo sẽ được cung cấp đến Quí cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 14 tháng 05 năm 2015 cụ thể như sau:  

1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

2. Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2014, kế hoạch năm 2015

3. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2014, kế hoạch năm 2015
Tin/bài khác:
image