image
image
image
Thông tin cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
07-05-2015 02:38

1. Chương trình nghị sự đại hội cổ đông.

2. Thông báo mời họp.

3. Giấy mời họp.

4. Mẫu đăng ký tham dự đại hội.

5. Giấy ủy quyền.
Tin/bài khác:
image