image
image
image
Thông tin cổ đông

Kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
26-04-2013 18:35

Ngày 24 tháng 04 năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung:

Quyết định công bố chức danh Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2013

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018
Tin/bài khác:
image