image
image
image
Shareholders InfoCông bố thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty
04-07-2017 10:17

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trần Nam Trung - Phó Tổng Giám Đốc Công ty cụ thể như sau:

Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
10-05-2017 02:48

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty nội dung các Báo cáo sẽ được cung cấp đến Quí cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15 tháng 05 năm 2017 cụ thể như sau:

1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2014, kế hoạch năm 2017

3. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017

 

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03-05-2017 09:22

Do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chưa đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức vào ngày 08/5/2017. Ngày 03/5/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) đã tổ chức họp để thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ theo kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03/5/2017., Công ty CPI xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

 

Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
26-04-2017 04:04

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Giấy mời họp.

2. Mẫu đăng ký tham dự đại hội.

3. Mẫu Giấy ủy quyền (đối với cổ đông là cá nhân)

Đăng ký quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
14-04-2017 08:26

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của công ty và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quan tâm bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân năm 2017. Chi tiết cụ thể như sau:

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
23-04-2016 03:52

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 chi tiết như sau:

Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
05-04-2016 08:59

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Đăng ký quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
23-03-2016 07:41

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của công ty và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quan tâm bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân năm 2016. Chi tiết cụ thể như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
01-06-2015 09:14

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quí cổ đông và khách hàng gần xa của Công ty toàn văn nội Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
07-05-2015 08:26

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty nội dung các Báo cáo sẽ được cung cấp đến Quí cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 14 tháng 05 năm 2015 cụ thể như sau:


07-05-2015 02:38
Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
27-10-2014 03:28

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:


07-05-2015 02:28

26-04-2013 18:35

09-04-2013 09:39
Resolution of Shareholder meetings year 2012
18-04-2012 16:22

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân ngày 27 tháng 03 năm 2012 đã thành công tốt đẹp.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân  và căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã thông qua nghị Quyết đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

 

Minutes of Shareholder meetings year 2012
18-04-2012 15:47

Ngày 27 tháng 03 năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung chính như Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012; kế hoạch huy động vốn năm 2012; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2011 và kế hoạch năm 2012 cùng các nội dung khác.

(Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại đây)

Results report of Chairman Board in 2011 and 2012 oriental activities
02-04-2012 15:09

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 như sau:

Registration List of investor (buy individual shares in order to increase share capital up to 35%)
24-03-2012 11:35

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố danh sách các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần nhằm tăng 35% vốn điều lệ cụ thể như sau:

2010 Shareholders' meeting
24-03-2012 09:44

Ngày 22 tháng 4 năm 2010 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2010 tại: Hội trường Yên Tử - Khách sạn Novotel - Đường Hạ long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Regulations of shareholder control
23-11-2011 08:50

Quy chế quản lý sổ cổ đông quy định cụ thể về việc quản lý chuyển nhượng cổ phần, chi trả cổ tức và thực hiện quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

Event
23-11-2011 08:54

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

image