image
image
image
Annual reportBáo cáo thường nuên năm 2017
16-04-2018 16:13

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

Báo cáo thường niên năm 2016
28-04-2017 10:19

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo thường niên năm 2016 cụ thể như sau:

Báo cáo thường niên năm 2015
19-04-2016 08:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

2014 Annual report
11-05-2015 03:30

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quí cổ đông và quý khách hàng của Công ty bản Báo cáo thường niên năm 2014 cụ thể như sau:

2013 Annual report
07-05-2014 11:41

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Bản báo cáo thường niên năm 2012 như sau:

2012 Annual report
10-04-2013 15:01

CPI would like to announce 2012 Annual report as follows:

2011 Annual report
06-04-2012 17:15

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Bản báo cáo thường niên năm 2011 như sau:

2010 Annual report
23-03-2012 15:05

CPI would like to announce 2010 Annual report as follows:

2009 Annual report
23-03-2012 15:06

CPI would like to announce 2009 Annual report as follows:

image