image
image
image
Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Bao cao tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
23-03-2017 02:59

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image