image
image
image
Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016
29-07-2016 09:36

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image