image
image
image
Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
27-03-2016 04:40

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2015 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image