image
image
image
Báo cáo tài chính đã kiểm toánBáo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến hết 30/6/2017
01-09-2017 17:22

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 cụ thể như sau:

Bao cao tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
23-03-2017 02:59

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016
29-07-2016 09:36

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016 cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
27-03-2016 04:40

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2015 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014
06-04-2015 03:32

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2014 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
06-04-2015 03:28

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2013 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
28-03-2014 11:27

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2012 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011
28-03-2014 11:27

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2011 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010
28-03-2014 11:27

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2010 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009
28-03-2014 11:27

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2009 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:

image