image
image
image
Báo cáo thường niênBáo cáo thường niên năm 2016
28-04-2017 10:19

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo thường niên năm 2016 cụ thể như sau:

Báo cáo thường niên năm 2015
19-04-2016 08:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

Báo cáo thường niên năm 2014
11-05-2015 03:30

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quí cổ đông và quý khách hàng của Công ty bản Báo cáo thường niên năm 2014 cụ thể như sau:

Báo cáo thường niên năm 2013
07-05-2014 11:41

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Bản báo cáo thường niên năm 2012 như sau:

Báo cáo thường niên năm 2012
10-04-2013 15:01

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Bản báo cáo thường niên năm 2012 như sau:

Báo cáo thường niên năm 2011
06-04-2012 17:15

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Bản báo cáo thường niên năm 2011 như sau:

Báo cáo thường niên năm 2010
23-03-2012 15:05

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Bản báo cáo thường niên năm 2010 như sau:

Báo cáo thường niên năm 2009
23-03-2012 15:06

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố Bản báo cáo thường niên năm 2009 như sau:

image