image
image
image
Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
27-03-2016 05:01

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2015 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image